Školní vzdělávací programy

ŠVP platné k 4. září 2019:

  1. ŠVP pro základní vzdělávání (ZIP 12410 kB)
  2. ŠVP pro školní družinu a školní klub (PDF 400 kB)

Výchovně vzdělávací práce

Výuka na základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život", který v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vytvořili pedagogové školy. Vychází ze vzdělávacích tradic původních škol a zohledňuje současné nároky kladené na vzdělání a napomáhá zvládnutí klíčových kompetencí a osvojení funkčních gramotností, tedy znalostí, schopností, dovedností a postojů pro úspěšný budoucí život. Našim cílem je, aby si žáci osvojili aktivní přístupu k učení a celoživotnímu vzdělávání.

Vzbuzujeme zájem dětí o další poznání, spojujeme výuku zejména přírodovědných, ale i humanitních předmětů s praktickým poznáváním okolního světa, vytváříme v dětech kladný vztah k přírodě, učíme je přírodu chránit a ekologicky myslet.

V naší škole se snažíme společně se žáky vytvářet přátelskou atmosféru. Vedeme je k dodržování základních pravidel slušného chování, ke vzájemné toleranci a pomoci, aby se cítili ve škole dobře a bezpečně, aby zde panovala atmosféra klidu a příznivé klima pro vzdělávání a spolupráci.

V každém ročníku je několik vyrovnaných paralelních tříd, kde zejména na 1. stupni počet žáků dovoluje individuální práci a uplatnění pestrých vyučovacích metod. Na 1. stupni se orientujeme na dobré zvládnutí trivia jako základu pro další školní práci, na získávání pracovních návyků, poznávání okolního světa. Podpořena je výuka matematiky tak, aby ve všech ročnících 1. stupně bylo po pěti hodinách. Angličtinu vyučujeme povinně od třetího ročníku, navíc ve druhém ročníku jako nepovinný předmět a v prvním ročníku zájemcům nabízíme kroužek anglického jazyka.

Na 2. stupni poskytujeme diferencované vzdělávání v několika typech tříd podle částečně odlišných učebních plánů a osnov ve třídách: matematických s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, přírodovědných (běžných) s přiměřenou časovou dotací všech předmětů, dostatkem příležitostí pro praktické osvojování získávaných teoretických poznatků zejména v přírodovědných předmětech i rozvoji zručnosti při praktických činnostech, cestovního ruchu s orientací na výuku jazyků, zeměpisu a práci s informacemi.

Další cizí jazyk se vyučuje od sedmého ročníku, v současnosti je to němčina a ruština.

Umožňujeme nadstandardní výuku informatiky, podporujeme žáky v užívání moderní informační a komunikační techniky, učíme je psát na klávesnici všemi deseti, seznamujeme je s novou technikou (robotika, 3D tisk).

Vedeme žáky k posilování fyzické kondice, k častějšímu pohybu a sportu. Proto vedle hodin tělesné výchovy nabízíme sportovní hry jako volitelný předmět. Zajišťujeme výuku plavání, pořádáme turistické dny, učíme žáky bruslit, organizujeme lyžařské kurzy, sportovní dny. Pohybové chvilky zařazujeme i do běžného vyučování zejména na prvním stupni.

Připravujeme žáky na účast ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Každoročně oceňujeme úspěšné reprezentanty školy.

V rámci preventivního programu pracuje na škole řada zájmových kroužků. V nich se děti věnují rozvíjení svých zálib a svého talentu. Mají příležitost smysluplně využívat svůj volný čas.

Poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podpůrná opatření. Ve vážnějších případech jsou dětem s handicapem nápomocny asistentky pedagoga.

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby výchovných poradců, metodiků prevence a školního psychologa. Ty jsou k dispozici žákům, pedagogickým pracovníkům i rodičům.


Vize školy


Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady